талар

 • 51жалаңаш — тұқымды өсімдіктер. бот. Тұқымы көзге көрініп тұратын өсімдіктер тобы. Барлық ж а л а ң а ш т ұ қ ы м д ы ө с і м д і к т е р г е – ағаштар мен бұталар жатады (Биология, 211) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 52көктеректі — сын. Көктерек өскен, көктерегі мол. Қазіргі кезде солтүстіктегі қайыңды, к ө к т е р е к т і, қарағайлы ормандар диқандардың одақтасы болуда (Қ. Құрманов, Жасыл әлем, 30). Шоқ шоқ өскен қайыңды, к ө к т е р е к т і орман арасында бұталар өседі.… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 53сарбалақ — зат. бот. Шөл шөлейтті жерлерде өсетін бұта. Ылғи шөлейт, қақ жерлер артта қалуда. Селдір сексеуіл, с а р б а л а қ, қызылша т.б. бұталар көрінеді (Халифа Алтай, Алтайдан., 138) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 54шыршасыз — сын. Шыршасы жоқ, шырша өспеген. Оң жақ қапталдың реңі сарғыш, ш ы р ш а с ы з, шырайсыз тырбың бұталар, сұрғылт тастар (Ш.Мұртазаев, Қызыл жебе, 87) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі